Old Testament.††††††††††††††††††††† New Testament.

Concordance.Dictionary.

 

Bible Names

In The

New Testament

 


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.


 

 

A,a.††††††

 

††† A,2†††††† Aaron

††† A,3†††††† Aaronís

††† A,5†††††† Abaddon

A,13†††††† Abba

A,20†††††† Abel

A,33†††††† Abia

A,37†††††† Abiathar

A,91†††††† Abraham

A,92†††††† Abrahamís

A,144†††††† Aceldama

A,145†††††† Achaia

A,146†††††† Achaicus

A,149†††††† Achaz

A,152†††††† Achish

A,179†††††† Adam

A,180†††††† Adamís

A,193†††††† Addi

A,234†††††† Adramyttium

A,235†††††† Adria

A,263†††††† Aeneas

A,264†††††† Aenon

A,295†††††† Agabus

A,300†††††† Agar

A,314†††††† Agrippa

A,394†††††† Alexander

A,395†††††† Alexandria

A,396†††††† Alexandrians

A,409†††††† Alleluia

A,418†††††† Almighty

A,434†††††† Alpha

A,435†††††† Alphaeus

A,475†††††† Amen

A,482†††††† Aminadab

A,505†††††† Amos

A,508†††††† Amphipolis

A,509†††††† Amplias

A,527†††††† Ananias

A,529†††††† Anathema

A,539†††††† Andrew

A,540†††††† Andronicus

A,545†††††† angel

A,546†††††† angelís

A,547†††††† angels

A,557†††††† Anna

A,558†††††† Annas

A,576†††††† antichrist

A,577†††††† antichrists

A,578†††††† Antioch

A,579†††††† Antipas

A,580†††††† Antipatris

A,590†††††† Apelles

A,602†††††† Apollonia

A,603†††††† Apollos

A,604†††††† Apollyon

A,631†††††† Apphia

A,632†††††† Appii

A,654†††††† Aquila

A,659†††††† Arabia

A,661†††††† Arabians

A,664†††††† Aram

A,675†††††† archangel

A,682†††††† Archippus

A,691†††††† Areopagite

A,692†††††† Areopagus

A,693†††††† Aretas

A,702†††††† Arimathaea

A,708†††††† Aristarchus

A,709†††††† Aristobulusí

A,713†††††† Armageddon

A,734†††††† Arphaxad

A,744†††††† Artemas

A,755†††††† Asa

A,772†††††† Aser

A,800†††††† Asia

A,838†††††† Assos

A,858†††††† Asyncritus

A,870†††††† Athenians

A,871†††††† Athens

A,880†††††† Attalia

A,892†††††† Augustus

A,893†††††† Augustusí

A,948†††††† Azor

A,949†††††† Azotus

 

 

B,b.

 

††† B,1†††††† Baal

B,34†††††† Babylon

B,73†††††† Balaam

B,75†††††† Balac

B,113†††††† Barabbas

B,115†††††† Barachias

B,116†††††† Barak

B,127†††††† Barjesus

B,128†††††† Barjona

B,134†††††† Barnabas

B,142†††††† Barsabas

B,143†††††† Bartholomew

B,144†††††† Bartimaeus

B,228†††††† Beelzebub

B,291†††††† Belial

B,336†††††† Benjamin

B,350†††††† Berea

B,361†††††† Bernice

B,388†††††† Bethabara

B,391†††††† Bethany

B,407†††††† Bethesda

B,420†††††† Bethlehem

B,430†††††† Bethphage

B,434†††††† Bethsaida

B,514†††††† Bithynia

B,546†††††† Blastus

B,585†††††† Boanerges

B,638†††††† Booz

B,651†††††† Bosor

 

 

 

C,c.

 

††† C,5†††††† Caesar

††† C,6†††††† Caesarís

††† C,7†††††† Caesarea

††† C,9†††††† Caiaphas

C,10†††††† Cain

C,11†††††† Cainan

C,36†††††† Calvary

C,53†††††† Cana

C,54†††††† Canaan

C,55†††††† Canaanite

C,59†††††† Candace

C,71†††††† Capernaum

C,111†††††† Carpus

C,138†††††† Castor

C,164†††††† Cedron

C,168†††††† Cenchrea

C,174†††††† Cephas

C,187†††††† Chaldaeans

C,205†††††† Chanaan

C,245†††††† Charran

C,293†††††† cherubims

C,330†††††† Chios

C,336†††††† Chloe

C,349†††††† Chorazin

C,353†††††† Christ

††††††††††††††† Christ Jesus

††††††††††††††† Jesus Christ

C,354†††††† Christís

C,355†††††† Christian

C,356†††††† Christians

C,357†††††† Christs

C,369†††††† Chuza

C,372†††††† Cilicia

C,384†††††† Cis

C,397†††††† Clauda

C,398†††††† Claudia

C,399†††††† Claudius

C,420†††††† Clement

C,421†††††† Cleopas

C,422†††††† Cleophas

C,455†††††† Cnidus

C,479†††††† Colosse

C,743†††††† Coos

C,752†††††† Corban

C,755†††††† Core

C,757†††††† Corinth

C,758†††††† Corinthians

C,761†††††† Cornelius

C,781†††††† Cosam

C,879†††††† Crescens

C,880†††††† Crete

C,881†††††† Cretes

C,882†††††† Cretians

C,894†††††† Crispus

C,972†††††† Cyprus

C,973†††††† Cyrene

C,974†††††† Cyrenian

C,975†††††† Cyrenians

C,976†††††† Cyrenius

 

 

 

D,d.

 

D,13†††††† Dalmanutha

D,14†††††† Dalmatia

D,18†††††† Damaris

D,19†††††† Damascenes

D,20†††††† Damascus

D,35†††††† Daniel

D,64†††††† David

D,65†††††† Davidís

D,104†††††† Decapolis

D,216†††††† Demas

D,217†††††† Demetrius

D,238†††††† Derbe

D,303†††††† devil

D,305†††††† devils

D,323†††††† Diana

D,332†††††† Didymus

D,369†††††† Dionysius

D,370†††††† Diotrephes

D,540†††††† Dorcas

D,629†††††† Drusilla

 

 

 

E,e.

 

E,16†††††† Earth

E,70†††††† Egypt

E,71†††††† Egyptian

E,73†††††† Egyptians

E,89†††††† Elamites

E,101†††††† Eleazar

E,112†††††† Eli

E,120†††††† Eliakim

E,122†††††† Elias

E,129†††††† Eliezer

E,144†††††† Elisabeth

E,145†††††† Elisabethís

E,153†††††† Eliud

E,159†††††† Elmodam

E,163†††††† Eloi

E,178†††††† Elymas

E,195†††††† Emmanuel

E,196†††††† Emmaus

E,197†††††† Emmor

E,274†††††† Enoch

E,275†††††† Enos

E,326†††††† Epaenetus

E,327†††††† Epaphras

E,328†††††† Epaphroditus

E,333†††††† Ephesian

E,334†††††† Ephesians

E,335†††††† Ephesus

E,338†††††† Ephphatha

E,339†††††† Ephraim

E,349†††††† Epicureans

E,357†††††† Er

E,360†††††† Erastus

E,372†††††† Esaias

E,374†††††† Esau

E,395†††††† Esli

E,401†††††† Esrom

E,426†††††† Ethiopia

E,428†††††† Ethiopians

E,431†††††† Eubulus

E,432†††††† Eunice

E,435†††††† Euodias

E,436†††††† Euphrates

E,437†††††† Euroclydon

E,438†††††† Eutychus

E,441†††††† Eve

E,564†††††† Ezekias

 

 

 

F,f.

 

F,73†††††† father

††††††††††††††† Father

F,74†††††† fatherís

††††††††††††††† Fatherís

F,127†††††† Felix

F,128†††††† Felixí

F,161†††††† Festus

F,162†††††† Festusí

F,442†††††† Fortunatus

 

 

 

G,g.

 

††† G,5†††††† Gabbatha

††† G,6†††††† Gabriel

††† G,7†††††† Gad

††G,8†††††† Gadarenes

G,23†††††† Gaius

G,25†††††† Galatia

G,26†††††† Galatians

G,29†††††† Galilaean

G,30†††††† Galilaeans

G,31†††††† Galilee

G,38†††††† Gallio

G,40†††††† Gamaliel

G,79†††††† Gaza

G,93†††††† Gedeon

G,114†††††† Gennesaret

G,115†††††† Gentile

G,116†††††† Gentiles

G,124†††††† Gergesenes

G,136†††††† Gether

G,137†††††† Gethsemane

G,143†††††† Ghost

††††††††††††††† ghost

††††††††††††††† Holy Ghost

G,251†††††† God

††††††††††††††† god

††††††††††††††† Lord God

††††††††††††††† Son of God

G,252†††††† Godís

G,261†††††† Gog

G,270†††††† Golgotha

G,274†††††† Gomorrha

G,343†††††† Grecians

G,344†††††† Greece

G,348†††††† Greek

G,349†††††† Greeks

 

 

 

H,h.

 

H,312†††††† Heaven

H,313†††††† heavenís

H,315†††††† heavens

H,320†††††† Heber

H,323†††††† Hebrew

H,325†††††† Hebrews

H,336†††††† Hege

H,361†††††† Hell

H,414†††††† Hermas

H,415†††††† Hermes

H,416†††††† Hermogenes

H,419†††††† Herod

H,420†††††† Herodís

H,421†††††† Herodians

H,422†††††† Herodias

H,423†††††† Herodiasí

H,424†††††† Herodion

H,447†††††† Hezronites

H,457†††††† Hierapolis

H,540†††††† holy

††††††††††††††† Holy

††††††††††††††† holy

††††††††††††††† Holy Ghost

††††††††††††††† Holy Spirit

††††††††††††††† holy spirit

H,597†††††† Hosanna

H,690†††††† Hymenaeus

 

 

 

I,i.

 

I,11††††††† Iconium

I,25††††††† Idumaea

I,42††††††† Illyricum

I,232††††††† Isaac

I,236††††††† Iscariot

I,266††††††† Israel

I,268††††††† Israelite

I,269††††††† Israelites

I,271††††††† Issachar

I,279††††††† Italian

I,280††††††† Italy

I,297††††††† Ituraea

 

 

 

J,j.

 

J,27†††††† Jacob

J,28†††††† Jacobís

J,56†††††† Jairus

J,61†††††† Jambres

J,62†††††† James

J,67†††††† Janna

J,68†††††† Jannes

J,79†††††† Jared

J,92†††††† Jason

J,115†††††† Jechonias

J,174†††††† Jephthae

J,184†††††† Jeremias

J,186†††††† Jeremy

J,189†††††† Jericho

J,200†††††† Jerusalem

J,218†††††† Jesse

J,223†††††† Jesus

††††††††††††††† Jesus Christ

††††††††††††††† Christ Jesus

††††††††††††††† Lord Jesus

J,224†††††† Jesusí

J,233†††††† Jew

J,236†††††† Jewess

J,237†††††† Jewish

J,238†††††† Jewry

J,239†††††† Jews

J,240†††††† Jewsí

J,242†††††† Jezebel

J,265†††††† Joanna

J,268†††††† Job

J,274†††††† Joel

J,281†††††† John

J,282†††††† Johnís

J,300†††††† Jona

J,303†††††† Jonan

J,304†††††† Jonas

J,308†††††† Joppa

J,311†††††† Joram

J,312†††††† Jordan

J,313†††††† Jorim

J,316†††††† Josaphat

J,317†††††† Jose

J,319†††††† Joseph

J,320†††††† Josephís

J,321†††††† Joses

J,328†††††† Josias

J,354†††††† Juda

J,355†††††† Judaea

J,356†††††† Judah

J,358†††††† Judas

J,359†††††† Jude

J,371†††††† Julia

J,372†††††† Julius

J,374†††††† Junia

J,376†††††† Jupiter

J,389†††††† Justus

 

 

 

L,l.

 

L,46†††††† Lamech

L,71†††††† Laodicea

L,72†††††† Laodiceans

L,81†††††† Lasea

L,90†††††† Latin

L,117†††††† Lazarus

L,156†††††† Lebbaeus

L,202†††††† Levi

L,204†††††† Levite

L,205†††††† Levites

L,206†††††† Levitical

L,216†††††† Libertines

L,221†††††† Libya

L,222†††††† Libyans

L,285†††††† Linus

L,342†††††† Lois

L,364†††††† Lord

L,365†††††† lordís

L,367†††††† lords

L,374†††††† Lot

L,375†††††† Lotís

L,404†††††† Lucas

L,412†††††† Luke

L,425†††††† Lycaonia

L,426†††††† Lycia

L,427†††††† Lydda

L,428†††††† Lydia

L,431†††††† Lysanias

L,432†††††† Lysias

L,433†††††† Lystra

 

 

 

M,m.

 

M,13††††† Maath

M,16††††† Macedonia

M,17††††† Macedonian

M,29††††† Madian

M,36††††† Magdala

M,37††††† Magdalene

M,47††††† Magog

M,102††††† Malchus

M,106††††† Maleleel

M,119††††† Manaen

M,124††††† Manasses

M,155††††† Maranatha

M,160††††† Marcus

M,164††††† Mark

M,182††††† Marsí

M,185††††† Martha

M,193††††† Mary

M,211††††† Mathusala

M,218††††† Mattatha

M,220††††† Mattathias

M,224††††† Matthan

M,225††††† Matthat

M,226††††† Matthew

M,227††††† Matthias

M,265††††† Medes

M,293††††† Melchi

M,295††††† Melchisedec

M,298††††† Melea

M,301††††† Melita

M,319††††† Menan

M,348††††† Mercurius

M,377††††† Mesopotamia

M,384††††† Messias

M,403††††† Michael

M,444††††† Miletum

M,445††††† Miletus

M,516††††† Mitylene

M,526††††† Mnason

M,553††††† Moloch

M,586††††† Moses

M,587††††† Mosesí

M,671††††† Myra

M,675††††† Mysia

 

 

 

N,n.

 

††† N,3†††††† Naaman

N,12†††††† Naasson

N,17†††††† Nachor

N,19†††††† Nagge

N,38†††††† Nain

N,54†††††† Narcissus

N,59†††††† Nathan

N,60†††††† Nathanael

N,72†††††† Naum

N,77†††††† Nazarene

N,78†††††† Nazarenes

N,79†††††† Nazareth

N,83†††††† Neapolis

N,146†††††† Nephthalim

N,150†††††† Nereus

N,153†††††† Neri

N,183†††††† Nicanor

N,184†††††† Nicodemus

N,185†††††† Nicolaitanes

N,186†††††† Nicolas

N,187†††††† Nicopolis

N,188†††††† Niger

N,200†††††† Nineve

N,201†††††† Nineveh

N,202†††††† Ninevites

N,209†††††† Noah

N,218†††††† Noe

N,265†††††† Nymphas

 

 

 

O,o.

 

O,11†††††† Obed

O,90†††††† Olives

O,91†††††† Olivet

O,94†††††† Olympas

O,96†††††† Omega

O,109†††††† Onesimus

O,110†††††† Onesiphorus

O,174†††††† Osee

O,264†††††† Ozias

 

 

 

P,p.

 

P,40†††††† Pamphylia

P,49†††††† Paphos

P,53†††††† paradise

P,69†††††† Parmenas

P,79†††††† Parthians

P,116†††††† Patara

P,126†††††† Patmos

P,130†††††† Patrobas

P,134†††††† Paul

P,135†††††† Paulís

P,136†††††† Paulus

P,138†††††† Pavement

P,183†††††† Pentecost

P,218†††††† Perga

P,219†††††† Pergamos

P,252†††††† Persis

P,277†††††† Peter

P,278†††††† Peterís

P,285†††††† Phalec

P,289†††††† Phanuel

P,290†††††† Pharaoh

P,291†††††† Pharaohís

P,295†††††† Phares

P,297†††††† Pharisee

P,298†††††† Phariseeís

P,299†††††† Pharisees

P,300†††††† Phariseesí

P,305†††††† Phebe

P,306†††††† Phenice

P,307†††††† Phenicia

P,309†††††† Philadelphia

P,310†††††† Philemon

P,311†††††† Philetus

P,312†††††† Philip

P,313†††††† Philipís

P,314†††††† Philippi

P,315†††††† Philippians

P,321†††††† Philologus

P,322†††††† philosophers

P,323†††††† philosophy

P,326†††††† Phlegon

P,327†††††† Phrygia

P,331†††††† Phygellus

P,349†††††† Pilate

P,377†††††† Pisidia

P,487†††††† Pollux

P,496†††††† Pontius

P,497†††††† Pontus

P,509†††††† Porcius

P,558†††††† Praetorium

P,653†††††† Prisca

P,654†††††† Priscilla

P,670†††††† Prochorus

P,777†††††† Ptolemais

P,787†††††† Publius

P,788†††††† Pudens

P,844†††††† Puteoli

 

 

 

Q,q.

 

Q,10†††††††† Quartus

 

 

 

R,r.

 

††† R,6†††††† Rabbi

††† R,8†††††† Rabboni

R,12†††††† Raca

R,14†††††† Rachab

R,16†††††† Rachel

R,20†††††† Ragau

R,28†††††† Rahab

R,52†††††† Rama

R,121†††††† Rebecca

R,170†††††† Red sea

R,274†††††† Remphan

R,443†††††† Rhegium

R,444†††††† Rhesa

R,445†††††† Rhoda

R,446†††††† Rhodes

R,521†††††† Roboam

R,540†††††† Roman

R,541†††††† Romans

R,542†††††† Rome

R,576†††††† Rufus

R,605†††††† Ruth

 

 

 

S,s.

 

††† S,28†††† Sadducees

††† S,31†††† Sadoc

††† S,49†††† Sala

††† S,51†††† Salamis

††† S,52†††† Salathiel

††† S,56†††† Salem

††† S,57†††† Salim

††† S,61†††† Salmon

††† S,62†††† Salmone

††† S,63†††† Salome

††† S,75†††† Samaria

††† S,76†††† Samaritan

††† S,77†††† Samaritans

††† S,82†††† Samos

††† S,83†††† Samothracia

††† S,84†††† Samson

††† S,86†††† Samuel

S,102†††† Sapphira

S,105†††† Sara

S,106†††† Sarah

S,107†††† Sarahís

S,112†††† Sardis

S,116†††† Sarepta

S,119†††† Saron

S,121†††† Saruch

S,123†††† Satan

S,124†††† Satanís

S,136†††† Saul

S,180†††† Sceva

S,221†††† Red sea

S,255†††† Secundus

S,297†††† Seleucia

S,309†††† Sem

S,311†††† Semei

S,346†††† Sergius

S,367†††† Seth

S,743†††† Sidon

S,769†††† Silas

S,776†††† Siloam

S,777†††† Silvanus

S,781†††† Simeon

S,785†††† Simon

S,786†††† Simonís

S,791†††† Sina

S,792†††† Sinai

S,819†††† Sion

S,938†††† Smyrna

S,968†††† Sodom

S,969†††† Sodoma

S,996†††† Solomon

S,997†††† Solomonís

S,1004†††† Son

††††††††††††††† Son of God

S,1016†††† Sopater

S,1038†††† Sosipater

S,1039†††† Sosthenes

S,1064†††† Spain

S,1119†††† spirit

††††††††††††††† Spirit

††††††††††††††† Holy Spirit

S,1179†††† Stachys

S,1237†††† Stephanas

S,1238†††† Stephen

S,1269†††† Stoicks

S,1490†††† Susanna

S,1539†††† Sychar

S,1540†††† Sychem

S,1547†††† Syntyche

S,1548†††† Syracuse

S,1549†††† Syria

S,1553†††† Syrian

S,1555†††† Syrophenician

 

 

 

T,t.

 

T,11†††††† Tabitha

T,45†††††† Talitha

T,81†††††† Tarsus

T,186†††††† Tertius

T,187†††††† Tertullus

T,199†††††† Thaddaeus

T,202†††††† Thamar

T,213†††††† Thara

T,231†††††† Theophilus

T,248†††††† Thessalonians

T,249†††††† Thessalonica

T,250†††††† Theudas

T,287†††††† Thomas

T,345†††††† Thyatira

T,348†††††† Tiberias

T,349†††††† Tiberius

T,369†††††† Timaeus

T,381†††††† Timon

T,382†††††† Timotheus

T,383†††††† Timothy

T,406†††††† Titus

T,475†††††† Trachonitis

T,567†††††† Troas

T,570†††††† Trogyllium

T,573†††††† Trophimus

T,604†††††† Tryphena

T,605†††††† Tryphosa

T,637†††††† Tychicus

T,638†††††† Tyrannus

T,639†††††† Tyre

 

 

 

U,u.

 

U,140†††††† Urbane

U,147†††††† Urias

 

 

 

Z,z.

 

Z,11†††††† Zabulon

Z,13†††††† Zacchaeus

Z,17†††††† Zacharias

Z,32†††††† Zara

Z,53†††††† Zebedee

Z,54†††††† Zebedeeís

Z,71†††††† Zelotes

Z,77†††††† Zenas

Z,154†††††† Zorobabel

 

 

 

 

 

Back to Top.

Old Testament.†††††† †††††††††††††††New Testament.

Concordance.Dictionary.

 

 

 

 

A
Bible

Concordance
Strong's Dictionary
Easton's Bible Dictionary
Hitchcock's Bible Names Dictionary
Reference Study Library.

 

If you have comments or suggestions,
you can E-mail me

@

BibleRick@Yahoo.com

 

All this work
was organized, by
BibleRick ģ.

You are Welcome to use this work
to enhance your own personal library.

But,

Written Permission must be secured from BibleRick ģ,
to reproduce for sale or distribution.

 

Copyright © 1999-2013, BibleRick ģ.
All rights reserved.

 

www.BibleRick.com